ویتامین ها و مکمل های غذایی را چه موقع از روز بخوریم؟

تاریخ ارسال:چ, 12/16/1396 - 14:09
مکمل ها

شاید برای شما هم این سوال پیش اومده که «ویتامین ها و مکمل های غذایی را چه موقع از روز بخوریم؟» در این بخش سعی می کنیم به 10 مورد از مواقع مصرف ویتامین ها و مکمل های غذایی اشاره کنیم:

١ . ﻛلسیم:
- بهترﻳن ﺯماﻥ مصرﻑ مکملهای ﻛلسیم، شبها است! به ﺍین ﺩلیل که مصرﻑ کلسیم ﺩﺭ بدﻥ بیشتر ﺩﺭ شب صوﺭﺕ می ﮔیرﺩ ﻭ همچنین به ﺩلیل ﺍین که کلسیم میﺗوﺍند به ﺧوﺍبیدﻥ کمک کدد .
- ﭼوﻥ ﻛلسیم ﺗاﺣدﻭﺩی ﻳبوست هم ﺍﻳجاﺩ میکند بهتراست با ﺁﺏ ﻓرﺍﻭﺍﻥ ﺧوﺭﺩه شود.
٢ . ﺁهن:
- ﺁهن ﺭا قبل ﺍﺯ صبحانه ﻳا ٢ ساﻋت ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ مصرﻑ ﻛنید!
- همزماﻥ با مصرﻑ قرﺹ ﺁهن، ﺍﺯ ﺧوﺭﺩﻥ شیر، لبنیاﺕ، ناﻥ،ﭼای،ﻓیبر ﻭ قرﺹ ﻛلسیم ﺧوﺩﺩﺍﺭی ﻛنید ﺯﻳرﺍ همگی ﺟﺬﺏ ﺁهن ﺭﺍﻛاهش میدهند!
٣ . ﻭﻳتامین C:
- ﺍﻳن ﻭیتامین ﻓﻘﻂ ﭼند ساﻋت ﺩﺭ ﺧوﻥ می ماند ﻭ به سرﻋت ﺍﺯ ﺭﺍه کلیه ها ﺩﻓﻊ میشوﺩ برﺍﯼ  نتیجه بهتر، ﻭیتامین C بهتر ﺍست ﺩﺭ هر سه ﻭﻋدهﻏﺬﺍیی ﺗﻘسیم ﻭ مصرﻑ شوﺩ .
-  نباید قبل ﺍﺯ ﺧوﺍﺏ مصرﻑ شوند، ماﺩهﺍﯼ محرﮎ ﺍست ﻭ شخص ﺭﺍ بیدﺍﺭ نگه  می دﺍﺭﺩ .
٤. ﻭﻳتامینهای B:
ﻛلیه ویتامینهای ﺍﻳن ﮔرﻭه(B1 -B12) محلوﻝ ﺩﺭ ﺁب هستند ﭘﺲ بهتراست همرﺍه ﻏﺬﺍ ﺧصوصا همرﺍه با میوه ﻭ سبزﻳجاﺕ ﺧوﺭﺩه شوند.
٥ . ﺭﻭی ‏(ﺯﻳنک):
- ﺍﻳن قرﺹ ﺭﺍ با معده ﺧالی بخوﺭﻳد.
- ﺍﮔر قرﺹ ﺁهن میخوﺭﻳد، ٦ ساﻋت با مصرﻑ قرﺹ ﺭﻭی ﻓاصله ﺩﺍشته باشد. ‏(باهم ﺗدﺍﺧل ﺩﺍﺭند‏)
- مصرﻑ قرﺹ ﺭﻭی با ساﻳر ﺩﺍﺭﻭها ﺣدﺍقل ٢ ساﻋت ﻓاصله ﺩﺍشته باشد.
٦ . ﻭﻳتامین E:
- بهترﻳن ﺭﻭﺵ مصرﻑ ﺁﻥ، همرﺍه با ﻏﺬﺍست، ﺯﻳرﺍ ﻳک ﻭﻳتامین محلوﻝ ﺩﺭ ﭼربی ﺍست.
- قرصهای ﻭﻳتامین E ﺭﺍ باﻳد ﻳکجا قوﺭﺕ بدهید! نصف ﻛرﺩﻥ، ﺣل ﻛرﺩﻥ ﻳا ﺟوﻳدﻥ ﺍﻳن قرﺹ ممنوﻉ ﺍست.
٧. امگا 3:
- بهتر ﺍست امگا 3 ﺭﺍ همرﺍه با  ﻭﻋده ﻏﺬﺍیی ﺍصلی مصرﻑ کرﺩ .
- ﺍﻓرﺍﺩﯼ که بعد ﺍﺯ مصرﻑ ﺁﻥ ﺩﭼاﺭ ضعف ﺩﺭ ﭘا میشوند، میﺗوﺍنند مکمل ﺭﺍ قبل ﺍﺯ ﺧوﺍﺏ مصرﻑ کنند.
- مصرﻑ همزماﻥ ﻭﻳتامین E با امگا 3 مفید ﺍست.
٨ . ﻓیبرها:
- ﺍﮔر ﺍﺯ ﻓیبر ﺧوﺭﺍکی، برﺍﯼ ﺭﻓﻊ یبوست یا کاهش ﻭﺯﻥ ﺍستفاﺩه می کنید، بهترین ﺯماﻥ برﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ صبح ﺍست.
٩ . ﻭﻳتامین A:
- همرﺍهﻏﺬﺍ میل شوﺩ.
١٠: ﻭﻳتامین D:
- همرﺍهﻏﺬﺍ میل شوﺩ.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

مطالب مرتبط

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.