جالینوس

علم طب در سخنانی از علامه حسن زاده آملی
علم پزشکی از بین رفته بود، بقراط آن را یافت. مرده بود، جالینوس زنده اش کرد. کور بود و حنین چشم های آن را گشود. پراکنده شده بود و محمد بن زکریا جمعش کرد و...
داروسازی
داروسازی را هنر ساختن فراوردها، تعریف کرده اند و یا مطالعه ترکیب اجزائی که پزشک برای بهبود بیمار، تجویز می کند. این هنر از زمان پیدایش انسان همراه بشر...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.