فواید گزنه

گزنه(گیجی تیکان)
تاول ها و کهیرها و احساس سوزش و درد ناشی از گزیده شدن گیاه گزنه (گیجی تیکان) را سخت می شود فراموش کرد. گیاه گزنه را در سراسر جهان می توان یافت...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.